ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ‘KUNSTHANDEL ROB KATTENBURG B.V.’, EVENEENS HANDELENDE ONDER DE NAAM ‘GALERIE ROB KATTENBURG’

Kunsthandel Rob Kattenburg B.V Oosterzijweg 1, Telefoonnummer: 0725895051  1851 PS Heiloo E-mail: info@robkattenburg.nl KvK-nummer: 30113970 BTW- identificatienummer: NL004207245BO1

1 ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kunsthandel Rob Kattenburg B.V. (‘Kattenburg’) en haar opdrachtgevers (de ‘Opdrachtgever’) en alle aanbiedingen van Kattenburg.

1.2. De enige voorwaarde die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden is slechts bindend indien deze door Kattenburg schriftelijk is aanvaard.

1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever, verkoper of derde wordt door Kattenburg van de hand gewezen.

 1. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Op alle aanbiedingen is een overeenkomst onderworpen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Er is sprake van een bindende overeenkomst zodra Kattenburg uitdrukkelijk een aanbod van de Opdrachtgever tot koop of verkoop van een kunstwerk heeft aanvaard, dan wel opdrachtgever door Kattenburg aanvaarde opdrachten heeft gestuurd.

2.3. Kattenburg is steeds gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van gehele of een deel van de aanneemsom en/of kosten voor de uitvoering van de overeenkomst, en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop het voorschot is voldaan.

2.4. Kattenburg is gerechtigd een derde in te schakelen om de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, mits deze derde deze Algemene Voorwaarden naleeft.

 1. AANKOOP VAN KUNSTWERKEN DOOR KATTENBURG

3.1. Kattenburg behoudt zich te allen tijde het recht voor een koopovereenkomst te ontbinden en/of een koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien het kunstwerk niet volledig voldoet aan de redelijke verwachtingen van Kattenburg en de verkoper van het kunstwerk volledig aansprakelijk te stellen voor door Kattenburg geleden schade.

3.2. De verkoper garandeert dat de door hem aan Kattenburg verstrekte informatie over de kunstwerken en opslagcondities volledig en juist is.

 1. VERKOOP VAN KUNSTWERKEN VAN KATTENBURG

4.1. Alle kunstwerken worden verkocht zoals door Kattenburg in de overeenkomst is omschreven en in de staat waarin zij zich op het moment van verkoop bevinden. De Klant aanvaardt de kwaliteiten van het kunstwerk zoals het is, en zoals bekend of redelijkerwijs bekend had moeten zijn op het moment van de verkoop, rekening houdend met het feit dat het gaat om “tweedehands” goederen van een bepaalde leeftijd en bepaalde conditieproblemen. Alle door Kattenburg verstrekte foto’s, reclame en specificaties zijn uitsluitend bedoeld om een passend beeld te geven van het kunstwerk, maar pretenderen geen exacte of volledige reproductie te zijn.

4.2. De aard van de door Kattenburg te koop staande kunstwerken – onder meer: schilderijen en tekeningen van (zee)oude meesters, etsen, gravures en globes, veelal uit de 17e, 18e en 19e eeuw – is zodanig dat zij zelden in perfecte staat zullen verkeren, zoals een nieuw schilderij of tekening zou kunnen zijn. Door het (natuurlijke) verouderingsproces en de aard van de kunstwerken is het waarschijnlijk dat de kunstwerken tekenen vertonen van slijtage, beschadigingen, andere onvolkomenheden, professionele restauraties en/of reparaties. Elke verklaring, mondeling of schriftelijk (inclusief conditierapporten), over de fysieke aard of toestand van een kunstwerk wordt met de nodige zorg en naar beste weten en kunnen gegeven, in overeenstemming met de op dat moment algemeen aanvaarde stand van de techniek, maar kan redelijkerwijs niet neerkomen op een volledige beschrijving van de staat of een garantie of garantie door Kattenburg,  om de in lid 1 van dit artikel genoemde redenen. Kattenburg raadt de Opdrachtgever aan om over al deze zaken advies in te winnen bij haar eigen professionele adviseurs voordat een verkoop wordt gesloten. Daarnaast is Kattenburg niet verantwoordelijk voor eventuele latere verslechtering van een kunstwerk, hoe ook veroorzaakt, na de verkoop.

4.3. Iedere verklaring van Kattenburg over enig kunstwerk, mondeling of schriftelijk, betreffende bijvoorbeeld het auteurschap van een kunstwerk, herkomst, datum, ouderdom, echtheid, herkomst, herkomst, staat en eerdere beschrijvingen van een kunstwerk in de literatuur, wordt naar beste weten en kunnen van Kattenburg opgesteld, in overeenstemming met de op dat moment algemeen aanvaarde stand van de techniek,  en is indien mogelijk gebaseerd op de algemeen aanvaarde mening van wetenschappers of deskundigen en/of de leidende autoriteit over de betreffende kunstenaar op de datum van de verkoop. Kattenburg heeft haar kennis gebaseerd op deze externe deskundigen en kan zelf niet aansprakelijk worden gesteld. Deze verklaringen zijn slechts verklaringen van mening en impliceren nooit enige vorm van garantie of waarborg door Kattenburg. De aard van de door Kattenburg te koop staande kunstwerken is zodanig dat ze niet altijd gesigneerd en gedateerd of precies gedateerd zijn. Het vermelden van de (vermoedelijke) producent van het kunstwerk en/of een (mogelijke) datum waarop het kunstwerk tot stand is gekomen zijn dan ook geen enkele garantie, maar alleen toeschrijvingen en eventuele data van de totstandkoming van het kunstwerk.

4.4. Het ligt in de aard van het kunstwerk dat de kennis over en kwaliteiten van het kunstwerk kunnen veranderen door nieuwe inzichten van experts. Kattenburg raadt de Opdrachtgever aan om hierover onafhankelijk advies in te winnen bij haar eigen professionele adviseurs. Het door Kattenburg verkochte kunstwerk voldoet in ieder geval aan en voldoet aan de overeenkomst wanneer: a. de schriftelijke beschrijving van het kunstwerk overeenkwam met de algemeen aanvaarde mening van geleerden of deskundigen op de datum van de verkoop; en/of b. blijkt dat de kennis over het kunstwerk op de datum van verkoop onjuist is, en de juiste identificatie van een kunstwerk alleen kan worden aangetoond door middel van een wetenschappelijk proces dat nog niet algemeen aanvaard is voor gebruik tot na de datum van de verkoop of een proces dat op de datum van de verkoop onredelijk duur was of waarschijnlijk schade aan het kunstwerk had veroorzaakt.

 1. NAAR KATTENBURG VERZONDEN KUNSTWERKEN

5.1. Indien een kunstwerk in consignatie aan Kattenburg wordt overhandigd, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat Kattenburg als agent voor de opdrachtgever optreedt en – naar beste vermogen (inspanningsverplichting) – zal proberen het kunstwerk namens de opdrachtgever aan een derde te verkopen. Kattenburg handelt in naam van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enige mededeling van Kattenburg met betrekking tot het resultaat kan niet worden geïnterpreteerd als een garantie.

5.2. Opdrachtgever staat er voor in dat hij de volledige rechtsgerechtelijke eigendom van het kunstwerk heeft en dat de door hem aan Kattenburg verstrekte informatie over het kunstwerk en de bewaarcondities volledig en juist is.

5.3. Opdrachtgever geeft Kattenburg de onvoorwaardelijke bevoegdheid om het kunstwerk aan een derde te verkopen en de rechtsbevoegdheid van het kunstwerk over te dragen aan een derde koper. Kattenburg en opdrachtgever kunnen de richtlijnen voor een verkoop aan een derde (bijvoorbeeld een minimumverkoopprijs) overeenkomen, maar deze richtlijnen laten de onvoorwaardelijke bevoegdheid van Kattenburg om het kunstwerk te verkopen en over te dragen aan een derde koper onverlet.

5.4. Kattenburg is de verkoopprijs pas aan opdrachtgever verschuldigd nadat Kattenburg de verkoopprijs van de derde koper van het kunstwerk volledig heeft ontvangen. Kattenburg kan van deze betaling aan opdrachtgever alle openstaande erelonen en kosten in mindering brengen.

5.5. Kattenburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken van derden. Opdrachtgever vrijwaart Kattenburg voor iedere aanspraken van derden die voortvloeien uit de consignatieovereenkomst.

5.6. Opdrachtgever kan de consignatieovereenkomst opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan Kattenburg. Kattenburg kan de consignatieovereenkomst te allen tijde opzeggen.

5.7. Indien de consignatieovereenkomst eindigt voordat de diensten van Kattenburg zijn voltooid, dient de opdrachtgever kattenburg de door Kattenburg gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden tot het moment van beëindiging te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden Kattenburg schadeloos te stellen voor alle schade, daaronder begrepen winstderving, en Kattenburg te vrijwaren voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst.

 1. ADVIES, KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK EN PUBLICATIES

6.1. Aan elke dienst, advies, verklaring, verwijzing of publicatie van Kattenburg, mondeling of schriftelijk, al dan niet ondersteund door documentatie en/of certificering, waaronder maar niet beperkt tot kunsthistorisch onderzoek, de bijstand bij de aan-/verkoop van kunstwerken en advies met betrekking tot de restauratie of waardering van kunstwerken, artikelen 4.2, 4.3 en (de eerste volzin van) 4.4,  en 5.2, 5.6 en 5.7 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

6.2. Kattenburg voert deze werkzaamheden naar beste weten en kunnen en naar beste vermogen uit (“inspanningsverplichting”). Een mededeling van Kattenburg met betrekking tot het resultaat kan niet worden geïnterpreteerd als een garantie.

6.3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan enig advies, verklaring, referentie of publicatie van Kattenburg. Artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ontwerpen, plannen, modellen, documentatie en foto’s die door Kattenburg of in opdracht van Kattenburg zijn gemaakt, berusten te allen tijde bij Kattenburg. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze te kopiëren en openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Kattenburg. In geval van enige kopie of publicatie in strijd met dit lid is de Opdrachtgever onverwijld aan Kattenburg een boete verschuldigd van € 5.000,= per overtreding, met een maximum van € 25.000,=, onverminderd het recht van Kattenburg om vergoeding te vorderen van het volledige bedrag van haar schade.

7.2. Kattenburg is gerechtigd door of namens Kattenburg gemaakte ontwerpen, plannen, modellen, documentatie en foto’s te publiceren of te kopiëren ter bevordering van haar commerciële activiteiten en voor opname in publicaties van educatieve of wetenschappelijke aard.

 1. PRIJZEN

8.1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Kattenburg opgegeven prijzen exclusief (Nederlandse) BTW, en exclusief eventuele bijkomende kosten voor verzekering, transport, installatie en verpakking.

8.2. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen, worden de honoraria voor alle diensten en adviezen van Kattenburg, waaronder maar niet beperkt tot diensten als omschreven in de artikelen 5 en 6 van deze Voorwaarden, berekend naar rato van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Kattenburg vast te stellen uurtarief.

8.3. Een aanbod als bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden kwalificeert slechts als een ruwe en eerste schatting en vormt geen (aanbieding voor) een overeengekomen vast honorarium voor werkzaamheden zoals verricht door Kattenburg. Hetzelfde geldt voor (een verzoek om) een voorschot.

 1. LEVERING, TRANSPORT EN OPSLAG

9.1. Opgegeven leveringstermijnen van Kattenburg zijn slechts bij benadering en kunnen in geen geval als fatale termijn worden aangemerkt.

9.2. Indien opdrachtgever kunstwerk niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van bericht van Kattenburg dat het kunstwerk kan worden afgehaald in bezit heeft genomen, is Kattenburg gerechtigd een opslagvergoeding in rekening te brengen conform de tarieven die professionele kunst verwerkende bedrijven in de sector in rekening brengen.

9.3. Transport, opslag, verpakking en uitpakken van de kunstwerken die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst of aanbieding zijn te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ongeacht de informatie op de verzenddocumenten.

9.4. Opdrachtgever staat er (indien van toepassing) voor in dat hij heeft gezorgd voor legale export en import van het kunstwerk. Import- en exportrechten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle benodigde (export- en import)licenties te verkrijgen, en dat aan alle toepasselijke voorschriften en vereisten wordt voldaan. Kattenburg aanvaardt in dit verband geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Kattenburg kan de Opdrachtgever te allen tijde verzoeken de originele export- en importdocumentatie te verstrekken.

 1. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Eventuele klachten of vorderingen met betrekking tot de uitvoering van de rechtsverhouding tussen Kattenburg en de Opdrachtgever dienen in ieder geval binnen 4 weken na uitvoering van de rechtsverhouding te worden gericht aan en schriftelijk door Kattenburg te worden ontvangen. Klachten of claims die Kattenburg na deze periode ontvangt, worden door Kattenburg niet in behandeling genomen, voor zover wettelijk toegestaan.

10.2. Kattenburg is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan een kunstwerk waaraan haar op grond van een aanbieding of overeenkomst is toevertrouwd, hetzij tijdens het transport, de uitvoering van het werk, hetzij tijdens de opslag van een kunstwerk, en opdrachtgever dient, indien hij dit verlangt, zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van de kunstwerken.

10.3. De aansprakelijkheid van Kattenburg in geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst is beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan de in de betreffende overeenkomst vermelde koopprijs of -vergoeding, exclusief kosten.

10.4. Kattenburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of het handelen of nalaten van een door Kattenburg ingeschakelde derde of van enig personeelslid, tenzij dit handelen of nalaten door een verzekering is gedekt. In een dergelijk geval is de aansprakelijkheid van Kattenburg beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekeringsdekking wordt uitgekeerd.

10.5. Overmacht stelt Kattenburg in staat te kiezen de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

 1. BETALING, EIGENDOMSOVERDRACHT EN RETENTIERECHT

11.1. De Opdrachtgever dient het eventueel verschuldigde bedrag te voldoen op de bankrekening van Kattenburg. Indien is overeengekomen dat betaling bij aflevering niet vereist is, en er geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het recht op verrekening van opdrachtgever is uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. Ingediende klachten schorten de verplichting van opdrachtgever tot betaling van de verschuldigde bedragen niet op.

11.2. Indien betaling bij aflevering, niet binnen 14 dagen na factuurdatum, of enige andere door Kattenburg gestelde betalingstermijn plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat eerst ingebrekestelling nodig is.

11.3. In geval van een schending door de Opdrachtgever heeft Kattenburg het recht een aantal wettelijke rechten en rechtsmiddelen uit te oefenen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: a. een rente in rekening brengen tegen een jaarlijks tarief van 10%; b. incassokosten in rekening te brengen zoals vastgesteld door het staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK); c. indien Kattenburg een derde incassobureau inschakelt, een vergoeding voor die kosten in rekening brengt gelijk aan 15% van de hoofdsom; d. de Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor het totaal verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente, juridische kosten en alle kosten van Kattenburg, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kosten van Kattenburg voor opslag en verzekering van het kunstwerk.

11.4. In geval van verkoop door Kattenburg verkrijgt de opdrachtgever pas de wettelijke eigendom van het kunstwerk nadat kattenburg het volledige bedrag in goed vereffend geld heeft ontvangen.

11.5. Kattenburg is gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten en het bezit van enig kunstwerk van de Opdrachtgever (‘retentierecht’) te behouden, totdat de Opdrachtgever alle kosten en vergoedingen waarop Kattenburg op grond van de betreffende overeenkomst, of andere overeenkomsten, gerechtigd is, heeft voldaan en alle overige verplichtingen jegens Kattenburg is nagekomen.

11.6. In geval van tekortkoming van de Opdrachtgever is Kattenburg tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de Opdrachtgever kattenburg dient te vergoeden voor alle schade die Kattenburg als gevolg van de ontbinding lijdt, daaronder begrepen gederfde winst.

11.7. Kattenburg heeft het recht, maar niet de verplichting, om een verkoop te ontbinden, wanneer een vordering wordt ingesteld door een derde, waaronder maar niet beperkt tot, iemand die de eigendom van het kunstwerk claimt. Na kennisgeving van de verkiezing van Kattenburg om de verkoop te ontbinden, zal de opdrachtgever het kunstwerk onverwijld aan Kattenburg retourneren en zal Kattenburg de door de opdrachtgever betaalde verkoopprijs terugbetalen. De terugbetaling van de betaalde verkoopprijs vormt het enige rechtsmiddel en verhaal van de opdrachtgever tegen Kattenburg met betrekking tot dergelijke claims.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

12.1. Op de relatie tussen opdrachtgever en/of andere derden en Kattenburg is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

12.2. Alle geschillen met betrekking tot door of namens Kattenburg gesloten overeenkomsten of verrichte diensten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam in Nederland, onverminderd het recht van beroep of cassatie.

12.3. Een Opdrachtgever die als natuurlijk persoon handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, kan binnen een maand na het inroepen van lid 2 van dit artikel het geschil voorleggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

Scroll to Top