Privacy Verklaring Kunsthandel Rob Kattenburg

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie over klanten en potentiële klanten, leveranciers en potentiële leveranciers, kunstenaars, contacten en alle andere personen waarover Rob Kattenburg B.V. informatie vasthoudt. Met ‘informatie’ bedoelen we persoonlijke informatie over u die we verzamelen, gebruiken, delen en opslaan. In dit beleid betekent “wij”, ”ons” en “onze” Rob Kattenburg B.V. (handelend onder de naam Rob Kattenburg), een in Amsterdam geregistreerde onderneming met nummer K.v.K. Amsterdam 30113970, geregistreerd kantoor Oosterzijweg 124, 1851 PS Heiloo en “u” betekent de persoon op wie de informatie betrekking heeft.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Uw naam; uw contactgegevens zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer; uw bankgegevens, dat wil zeggen uw banknaam, rekeningnummer en bankcode/sorteercode ; tijdens het browsen op onze site, uw IP-adres, uw browsertype en taal; aankoopgeschiedenis; informatie met betrekking tot uw aanwezigheid bij en interesse in evenementen en kunstbeurzen; informatie over u die u ons persoonlijk geeft tijdens onze evenementen en kunstbeurzen, of door met ons corresponderen per telefoon, e-mail of anderszins; en informatie met betrekking tot uw aankoop van onze kunstwerken of gebruik van onze diensten.

We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verband houden met onze onderneming.

 

Hoe we informatie over u verzamelen

Het verzamelen van informatie die u ons geeft wanneer u een kunstwerk koopt of ons bezoekt op elke kunstbeurs; en informatie die wordt verstrekt wanneer u telefonisch, per e-mail of per post contact met ons opneemt.

 

Wat we doen met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten Wij gebruiken uw informatie om: informatie over onze kunstwerken en diensten aan u verstrekken; u op de hoogte houden van kunstwerken, kunstenaars en evenementen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt;

onze verplichtingen nakomen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan; communicatie met u;

onze site beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; onze site veilig en beveiligd houden; voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen; en voor beveiliging en om uw identiteit te controleren.

We verstrekken deze gegevens ook aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een restaurator, lijstenmaker of transporteurs. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

 

Juridische basis voor verwerking

Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk: voor de uitvoering van contracten waarbij u een partij bent en om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van die contracten;

voor de doeleinden van legitieme belangen die door ons worden nagestreefd; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Met betrekking tot het verwerken van speciale categorieën van persoonsgegevens, zullen we in het algemeen rekenen op het verkrijgen van specifieke toestemming van u op dat moment, tenzij er anderszins een wettelijke verplichting voor ons is om dergelijke informatie te verwerken.

 

Legitieme belangen

Wanneer onze verwerking is gebaseerd op de hierboven beschreven redenen van legitiem belang, zijn die legitieme belangen:

  • het verzamelen van persoonlijke informatie om u een soepele en efficiënte klantervaring te bieden; • om ervoor te zorgen dat u bijgewerkte informatie ontvangt over de zakelijke activiteiten van Rob Kattenburg;
  • om de door u gevraagde diensten te verlenen; en
  • voor onze eigen marketing en onderzoek.

 

Delen van uw persoonlijke informatie

Behalve zoals expliciet uiteengezet in dit beleid, zullen we uw persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gedeeld met externe bedrijven, agenten, dienstverleners of gelieerde bedrijven als dit nodig is om u onze kunstwerken of -services te bieden, te reageren op uw vragen of voor een van de doeleinden die worden beschreven in dit beleid.

Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met: wetshandhaving instanties, andere overheidsinstanties of derden als dit wettelijk verplicht is; en andere bedrijfsentiteiten moeten we plannen om samen te voegen met of te worden overgenomen door die bedrijfsentiteit, of als we een reorganisatie ondergaan met die entiteit.

 

Uw informatie overbrengen buiten Europa

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt, of voor een van onze service providers. Wanneer wij, of onze toegestane derden, uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte overdragen, zullen wij of zij verplichtingen opleggen aan de ontvangers van die gegevens om uw informatie te beschermen tegen de norm die vereist is in de Europese Economische Ruimte of anders vereisen dat de ontvanger zich abonneert. naar internationale kaders bedoeld om veilig delen van gegevens mogelijk te maken. In het geval van overdracht door ons, kunnen we uw gegevens ook overdragen wanneer:

  • de overdracht is naar een land dat geacht wordt te zorgen voor een adequate bescherming van uw informatie door de Europese Commissie; of
  • waar u hebt ingestemd met de overdracht.

 

Uw rechten

U hebt op elk moment het recht om:

toegang te vragen tot of een kopie van alle persoonsgegevens die we over u bewaren; rectificatie van uw persoonlijke gegevens, als u van mening bent dat de informatie die wij bijhouden onjuist is;

om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als u van mening bent dat we niet het recht hebben om deze te houden;

om de toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken (voor zover deze verwerking is gebaseerd op eerder verkregen toestemming);

om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; data-portabiliteit (het recht op gegevensoverdracht) in bepaalde omstandigheden;

om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden;

en om niet te worden onderworpen aan een beslissing op basis van geautomatiseerde verwerking en om voorzorgsmaatregelen te treffen als u wordt geprofileerd op basis van uw persoonlijke gegevens. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzage verzoek doen bij ons. Elk verzoek van u om toegang tot of een kopie van uw persoonlijke gegevens moet schriftelijk zijn en wij zullen proberen binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen één maand te reageren overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw rechten als gegevenssubject. We proberen ervoor te zorgen dat de informatie die we over u hebben te allen tijde juist is. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw informatie up-to-date is, kunt u ons laten weten of uw persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd op het volgende e-mailadres info@robkattenburg.nl.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@robkattenburg.nl.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan: Kunsthandel Rob Kattenburg BV Betreft: Privacyrechten Oosterzijweg 124, 1851 PS Heiloo, Nederland.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We zullen de informatie die we over u verzamelen alleen zo lang bewaren als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. Dit houdt in dat we onze bestanden regelmatig herzien om na te gaan of de informatie juist, up-to-date en nog steeds vereist is. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(verklaringen).

 

Wijzigingen in dit beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons beleid zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons beleid te bekijken